Tisztességes eljáráshoz való jog

Kérdés 

A tisztességes eljáráshoz való jogot sérti-e az a hivatal, bíróság, mely nem válaszol 30 napon belül a panaszokra? Egy cég is követhet el tisztességes eljáráshoz való jogi sérelmet? Hivatalok is kötelesek 30 napon belül válaszolni a panaszokra?

A tisztességes eljáráshoz való jog személyiségi jognak számít?

Az OBH-val, OBT-vel és a Kúriával kapcsolatos gondok esetén milyen jogorvoslati lehetőségek vannak?

 

Válasz 

A tisztességes eljárás elve alapján mindenkinek joga van arra, hogy az ügyét törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság méltányosan, nyilvánosan, valamint ésszerű és előrelátható időn belül tárgyalja. Tehát, a tisztességes eljáráshoz való jog alapjáva véve a bíróságokat kötelezi, hivatalokat vagy jogi személyeket, cégeket csak a törvény által előírt estekben.

Az ésszerű idő fogalma, időtartama, amely a tisztességes eljárás egyik alap pillérje, nincs meghatározva a jogszabályokban. A per időtartamának hossza az ügyek komplexitásától és az adott körülményektől függ. Jelen esetben, egy 30 napos időszak eltelte, még általánosan nem tekinthető jogsértésnek. Ugyanakkor, perrendtartási szabályok értelmében, a bíróságoknak, a per tárgyától függően, különböző határidőket kell tiszteletben tartaniuk. Ezek megszegése viszont csak akkor von maga után következményeket ha az indokolatlanul meghosszabítja a per menetét.

A hivatalok esetében a rájuk vonatkozó jogszabályok meghatározhatnak bizonyos időintervallumokat, amelyeken belül a hatáskörükbe tartozó panaszokat megoldani kötelesek. Ezek be nem tartása következtében a bírósághoz fordulhat a panaszos. Ugyanígy, akár mangánjogi jogi személyek, cégek is, előírhatják alapító okirataikban, hogy milyen időd belül kötelesek kivizsgálni a panaszokat, vagy estenként akár a törvény is előírhat bizonyos kötelező határidőket a panaszok megoldására (pl. munkajogi ügyek esetében). 

A tisztességes eljáráshoz való jog egy eljárásjogi garancia, nem egy személyiségi jog.

Országos Bírósági Hivatal és Országos Bírósági Tanács nem található Románia területén, az ennek megfelelő intézet a Magisztrátusok Legfelsőbb Tanácsa. Határozatait pedig a Legfelsőbb Semmítő- és Ítelőszéknél (Kúria) lehet megtámadni. A Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék ítéleteit akár a bíróság egy másik tanácsa is felülvizsgálhatja, vagy esetenként nemzetközi bíróság előtt is megtámadhatóak az itt hozott ítéletek.

További kérdések

Adott egy helyi tanács 11 tanácsossal. Egy székházat kért egy szervezet, négyen megszavazták, heten tartozkodtak. Elfogadottnak, vagy elutasítottnak tekintendő a javaslat?

  

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy indithatok-e magán vállalkozást az AFTER SCHOOL (Iskola utáni iskola) programra? Illetve angol nyelvű csoportokat szeretnék működtetni, hivatalosan.