Felhasználási feltételek

www.jogaink.ro weboldal felhasználási feltételei:

A weboldal használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja. A www. jogaink.ro honlapot a Jogaink Egyesület (Asociația Drepturile Noastre – Jogaink Egyesület Székhely: Kolozsvár,  Bukarest utca, 80 szám, 2-es lakrész, Kolozs megye, Románia, Adószám: 32890926. Bankszámlaszám:RO29BTRLRONCRT0245009301 

E-mail:jogaink.egyesulet@gmail.com) működteti. Munkatársaink szívesen adnak felvilágosítást az alábbiakban leírt technikai vagy jogi fogalmak jobb megértéséhez. Amennyiben nem ért egyet az alábbi feltételekkel, akkor kérjük a továbbiakban ne használja az oldalt.

A weboldal tartalma az olyan személyeknek szól, akik különböző jogi területekről szeretnének többet megtudni, jogi kérdései vannak vagy jogsegélszolgálatunkat szeretnék igénybe venni, illetve figyelemmel kisérik a Jogaink egyesület tevékenységeit. A honlapon megtalálhatóak és ingyenesen olvashatóak egyesületünk eddig megjelent kiadványai és azok kivonatai, egyéb jogi jellegű cikkek és jogi hírek. Egyesületünk főként a jogban nem jártas, laikusok számára probál segítségül lenni és tájékoztató jellegű információkat megosztani.

Egyesületünk térítésmentes jogsegélyszolgálatot működtet azok számára, akiket bármiféle hátrány vagy jogsérelem ér magyarságukért, az anyanyelvük használatáért, azért mert egy magyar érdekvédelmi szervezetnek dolgoznak vagy nyújtanak önkéntes alapon segítséget. Bárki, aki ilyen helyzetbe kerül (legyen az természetes avagy jogi személy) arra kérünk, hogy jelezze ezt nekünk a jogaink.egyesulet@gmail.com  címen. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy ügye megfelel a fenti kritériumoknak, akkor – ha olyanra eddig nem volt példa – részletes útmutatást adunk arra nézve, hogy mit tehet, vagy pedig megadjuk a már korábban megfogalmazott válasz elérhetőségét itt a honlapunkon. Esetenként, egyesületünk a jogi képviselet költségét is állja. Egyesületünk fentartaja azon jogát, hogy szabadon eldöntse, melyik ügyet és milyen formában támogatja. Egyesületünk nem köteles döntését indokolni és nem vállal felelősséget a megkeresővel szemben.

A megkereső beleegyezik abba, hogy az adott ügyet, a hozzá kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat, válaszokat, fejleményeket az üzemeltető a honlapon közzéteszi. Egyrészt azért, hogy ha valakit jogsérelem ér, akkor jó esetben úgy tudjon gyors segítséghez jutni, hogy a már korábban közzétett megoldást megtalálja a honlapunkon.

Másrészt pedig azért, hogy a honlapunkra ellátogatók ily módon is tudjanak tájékozódni a jogaikról, a közzétett konkrét esetek tanulmányozása után legyen módjuk észrevenni, ha jogsérelem éri őket.

Az ügy és a megoldás közzétételétől természetesen indokolt esetben, kérésre eltekintünk. Ugyanakkor lehetőségeink függvényében nem csak közzétesszük (illetve levélben is elküldjük) a megoldást adott esetre, hanem konkrét jogi képviseletet is elvállalunk az egyesület tagjai, illetve együttműködő partnereink révén.

A honlap jogi fórumot működtet, amelyen bárki ismertetőt kaphat egy jogszabály előírásairól, alkalmazásáról vagy akár egy konkrét helyzetre vonatkozó jogi előírásokról is. A kérdésekre a romániai jogszabályok figyelembe vételével áll módunkban válaszolni. Ha az adott jogeset vagy kérdés Románián kívüli országra vonatkozik, nem tudunk rá válaszolni, mivel munkatársaink a román jogrendszerben jártasok.

A jogi fórum célja, hogy elősegítse a jogászok és főleg a laikusok számára a szakmai eszmecserét és jogi tájékoztatást, a kérdések és válaszok közzétételével. A fórumot a jelen szabályzat alapján bárki ingyenesen használhatja. A fórum tevékenysége nem tekínthető jogi tanácsadásnak és az egyesület nem vállal felelősséget az oldal tartalma miatt. A felhasználó azáltal, hogy kérdését elküldi elfogadja azt, hogy a kérdés és a válasz felkerüljön a honlapra és más felhasználok is ezt megtekinthetsék. Esetenként előfordul, hogy a kérdés tartalmát módosítsuk, annak érdekében, hogy általánosabb legyen. Mivel a jogi fórumnak tájékoztató jellege van és nem helyettesíthet egy jogi tanácsadást, nem is biztósítja egy konkrét probléma megoldását. Minden esetben javasoljuk, hogy a kérdező forduljon szakemberhez, ha az adott jogi problémáját orvosolni szeretné. Az oldal tartalmáért nem vállalunk felelősséget és kizárunk minden olyan igényt, amely az oldalon közzétett információk felhasználásából vagy ezzel kapcsolatosan származna.

Tilos az oldal tartalmának kereskedelmi vagy haszonszerzésű célból való felhasználása.

A weboldal felhasználása során a személyes adatok szolgáltatása önkéntes. A felhasználó e-mail címén kívül, amely a megkeresés, iratok, kérdés elküldése során válik ismertté, az oldal felhasználása során nem igényelünk egyéb személyes adatot a felhasználoktól. A személyes adatok tekintetében az üzemeltető a jogszabályok előírásait betartva jár el. A kezelt személyes adatokat, az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül, harmadik személyeknek nem adja át.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését üzemeltető kizárja. Üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére. Az üzemeltető fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.

A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül jogi tanácsadásnak, azt az üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Ön, mint a tájékoztatóban foglalt adatkezelési művelet érintettje, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást kapjon az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a „GDPR”), valamint az a személyek védelmére és a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgására vonatkozó 677/2001-es törvény rendelkezéseivel összhangban.

A Jogaink Egyesület (továbbiakban Adatkezelő) minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.

Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait!

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.

Az adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatjuk Önöket arról, az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. A Weblap használatával, kérdése elküldésével Ön, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Adatvédelmi Tájékoztató keretein belül, a hatályos román jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

Adatkezelő

Jogaink Egyesület Asociația Drepturile Noastre – Jogaink Egyesület

Székhely: Kolozsvár, Bukarest utca, 80 szám, 2-es lakrész, Kolozs megye, Románia,

Adószám: 32890926. Bankszámlaszám:RO29BTRLRONCRT0245009301 

E-mail:jogaink.egyesulet@gmail.com

Képviselve: Kis Júlia egyesületi elnök

Felhasználók köre

Felhasználó a Weblap szolgáltatásait igénybevevő, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét képezik az alábbiak:

  • E- mail cím

Amennyiben a weboldal használata során feltett kérdése tartalmában más személyes adatokat is megoszt, Ön ezen adatok a honlap céljainak megvalósítása érdekében történő felhasználásra kifejezetten beleegyezését adja.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal! A szolgáltatott személyes adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

 A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

Adatkezelési célok:

Az adatok kezelésének célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi igénybevételének, és az Adatkezelő általi teljesítésének lehetővé tétele, a Felhasználó azonosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a Felhasználó a jelentkezésről tájékoztatást kapjon.

A weboldal szolgáltatásainak igénybevétele személyes adatok megadásához kötött. A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes adatait kezelje. Személyes adatait a Felhasználó önkéntesen, jelen Adatkezelési Nyilatkozat ismeretében bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére.

Az Adatkezelés jogalapja és módja:

A Weblapon a jelentkezés funkció igénybevétele folytán történő személyes adatok rögzítése és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Ezen hozzájárulást a Felhasználó a Weblapon történő jelentkezés leadásával adja meg.

A Felhasználó, ha szolgáltatás igénybevétele során harmadik, természetes személy személyes adatait teszi hozzáférhetővé, szavatol azért, hogy a hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az Adatkezelés időtartama

A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a Felhasználó jelentkezése során megadott személyes adatait a Weblap igénybevételének megszűnéséig kezeli.

Adattovábbítás, adatok összekapcsolása

Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat arról, hogy az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek.

Felhasználók személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaik, jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérnie, ezen kívül a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

A Felhasználó bármikor jogosult írásban, az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt elérhetőségein tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, reá vonatkozó személyes adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok módosítását. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Amennyiben a Felhasználó írásban kérelmezi, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére a Felhasználó Adatkezelő által kezelt, illetve – ha van ilyen- az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól.

Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Felhasználó az alábbi elérhetőségeken jogosult a tájékoztatást, módosítást, vagy törlést kérelmezni:

E-mail cím: jogaink.egyesulet@gmail.com

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein!

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során, valamint a Felhasználók személyes adatainak kezelésekor az Adatkezelő a hatályos román jogszabályok betartásával, és a vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el.

7 + 12 =

Share This