A diákok legfontosabb jogai és kötelezettségei

2023. szept 20

Napjainkban nincs már vita arról, hogy a gyermekek sajátos státusszal rendelkező egyének, akik számára a jogszabályok azért biztosítanak különleges jogokat, mert életkorukból adódóan nem képesek megvédeni magukat a jogsértésekkel szemben. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermekek „többletjogokat” kapnának, hanem a gyermeki jogok védelméről szóló szabályok alkalmazása teremti meg számukra a valódi jogegyenlőséget. E szabályok a diákok számára a közoktatás területén biztosított jogok tekintetében is irányadóak, hiszen a diákok életkorukból adódóan egyúttal gyerekek is. Ebből következően az egyes nevelési-oktatási intézmények demokratikus működése érdekében szükséges, hogy a felnőttek partnerként kezeljék a tanulókat, sőt aktívan segítsék őket jogaik gyakorlásában és érvényesítésében. A tanuló csak így válhat az oktatás olyan szereplőjévé, aki a többi szereplővel egyenlő félként vesz részt a nevelési-oktatási intézmény életében.

Hol lelhetőek fel ezek a bizonyos jogok és kötelezettségek? 

A diákok jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban több helyen is lehet tájékozódni, legfontosabb források a következők: 

Továbbá, diákokra vonatkozó rendelkezések találhatóak Románia Alkotmányában, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában is. Fontos megjegyezni, hogy minden oktatási intézménynek van belső rendszabályzata, amely a törvény által előírt szabályok konkrét alkalmazási módját határozza meg, figyelembe véve az adott intézmény sajátosságait. 

A Statútum és a belső rendszabályzat viszonya kapcsán azt kell tudni, hogy az első minden diákra vonatkozik, bármelyik oktatási intézménybe lenne beiratkozva. Valamint az intézmény belső rendszabályzata nem mondhat ellent a Statútumnak, vagy az oktatási törvénynek, viszont kiegészítheti és bizonyos esetekben eltérhet tőle. Ilyen szempontból talán megállapítható, hogy a legfontosabb forrás az a Statútum. 

Melyek a legfontosabb diákjogok? 

Az alábbi lista nem kimerítő forrás, hanem iránymutatásként szolgál. A diákok legfontosabb jogai a következők:

 • A diákok személyiségét, emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani. Kifejezetten tilos a fizikai erőszak, mint büntetés, illetve az sem megengedett, hogy a tanár/iskolai vezetőség a többi diák előtt vagy az iskola alkalmazottai előtt részesítsen megrovásban egy diákot. A csoportos megrovás is tilos.
 • A diáknak joga van az egyenlő bánásmódhoz, tehát hogy a tanárok a többi társaival egyenlően kezeljék, anélkül, hogy hátrányos különbséget tennének közöttük faj, etnikai hovatartozás, nyelv, vallás, nem, meggyőződés, fogyatékosság, nemzetiség, állampolgárság, életkor, szexuális irányultság, családi állapot, bűnügyi nyilvántartás, családi típus alapján, valamint a társadalmi-gazdasági helyzet, orvosi problémák, szellemi képesség vagy egyéb megkülönböztető képességgel bíró kritériumok alapján történő megkülönböztetés is tilos. Biztosítani kell azt is, hogy ezek a kritériumok miatt zaklatás se érje a diákot.
 • A diáknak joga van a az objektív és korrekt osztályozáshoz, valamint, hogy fellebbezzen az írott dolgozat eredménye ellen.
 •  A tanuláshoz való jogot biztosítani kell olyan környezetben, amely támogatja a véleménynyilvánítás szabadságát anélkül, hogy megsértené a többi résztvevő jogait és szabadságát. A véleménynyilvánítás szabadsága nem sértheti a személy méltóságát, becsületét, magánéletét vagy a saját imázsához való jogot. A következő megnyilvánulások nem tekinthetők a véleménynyilvánítás szabadságának: az iskola alkalmazottaival szembeni sértő magatartás, az utasítások és a triviális nyelv használata, egyéb, az erkölcsi normákat sértő megnyilvánulások.
 • A diáknak joga van a félév során hozzájutni azokhoz az információkhoz, melyek a tantárgy tervezésével kapcsolatosak.
 • Az írásbeli értékelések eredményeihez legkésőbb 15 napon belül hozzá kell jutnia a diáknak.
 • Sem az iskolai vezetőség, sem a tanárok nem kötelezhetik a diákokat iskolai versenyeken, olimpiákon és egyéb tanórán kívüli tevékenységen való részvételre, ugyanakkor nem is tilthatják meg a részvételt diszkriminatív kritériumok alapján.
 • A diáknak joga van ahhoz, hogy értesítsék arról, hogy milyen osztályzatot kapott, mielőtt azt bevezetnék a naplóba.
 • A diák joga az is, hogy csak akkor írják be hiányzónak a naplóba, ha nem tartózkodik az osztályteremben, tilos ezt büntetésként alkalmazni.
 • A diákoknak ugyan joguk van a sztrájkhoz, de anélkül, hogy ez az órákat zavarná.

Kihez fordulhatnak a diákok, ha úgy érzik, hogy a jogaikat megsértették? 

A diákok tanárokhoz, az igazgatósághoz fordulhatnak, komolyabb ügyek esetében be lehet vonni a tanfelügyelőséget és a szülői bizottságot, vagy akár a rendőrséget is.  Ám úgy gondoljuk, hogy a problémákra elsősorban intézményen belül kellene megoldást találni. 

Melyek a legfontosabb kötelezettségei a diákoknak? 

A diák kötelezettségei közül a következőket emelnénk ki:

 • Minden órán részt kell vennie és minden órára készülnie kell, ez vonatkozik az online közegben megtartott órákra is.
 • Köteles civilizált módon viselkedni, tisztességes és megfelelő öltözékben mutatkozni az iskolában, viselnie kell az azonosító elemeket a hatályos jogszabályoknak, valamint az iskola rendeleteinek és határozatainak megfelelően. A nem megfelelő öltözék vagy az azonosító elem hiánya nem lehet oka az iskola területére való belépés megtagadásának.
 • Köteles támogatni a diákképviselők és diáktanácsok tevékenységét azáltal, hogy az oktatási folyamatban és az azzal kapcsolatos tevékenységekben tapasztalt szabálytalanságokról beszámolni.
 • A naprakész ellenőrző a diáknál kell legyen és a tanár kérésére át kell adnia, annak érdekében, hogy a megszerzett osztályozását be tudja vezetni, valamint ezt a szülőnek vagy a törvényes gyámnak is be kell mutatnia, hogy az tudomást szerezzen a jegyeiről.
 • Megbetegedés esetén, személyesen vagy a szülő által, értesítenie kell az osztályfőnököt. Az orvos ajánlásaihoz kell alkalmazkodnia, annak érdekében, hogy ne tegye ki veszélynek a többi tanulót, főleg ha ragályos betegségekről van szó.

Mi történik, ha megszegjük a kötelezettségeinket? 

A kiszabott büntetések a következőek lehetnek:

 • Egyéni megfigyelés 
 • Írásbeli megrovás 
 • Különböző ösztöndíjak ideiglenes vagy végleges visszavonása 
 • Fegyelmi áthelyezés egy másik osztályba, ugyanabban az oktatási intézményben 
 • Kicsapásra vonatkozó előzetes értesítés
 • Kicsapás

Szerző: Biró Réka, jogász, a Jogaink Egyesület tagja

Legfrisebb bejegyzések

7 + 8 =

Share This