Amit a végrendeletről tudni kell!

2024. márc 10

A Jogaink Egyesület szeretne olyan útmutatást, eligazítást adni az olvasónak, amely segítséget nyújthat különböző jogi problémákban. Egyesületünkhöz naponta érkeznek kérdések különböző témákban, amelyekre igyekszünk minél hamarabb válaszolni.

Az elmúlt időszakban számos kérdést fogalmaztak meg a végrendelettel kapcsolatban. A továbbiakban ebben a témakörben próbálunk eligazítással szolgálni.

Mi a végrendelet?

A végrendelet olyan egyoldalú, személyes és visszavonható jogügylet, amelyben az örökhagyó rendelkezik a teljes hagyatéki vagyonról vagy annak egy részéről halála esetén, a törvény által megkövetelt formában. Továbbá kinevezhet új örökösöket, rendelkezhet előző végrendeletének visszavonásáról, a hagyaték elosztásáról, a végrendelet végrehajtásáról, illetve a vagyonát érintő egyéb kérdésekről.

Fontos, hogy két vagy több ember nem rendelkezhet ugyanazon végrendeletben egymás, vagy egy harmadik személy javára.

Kiskorú (kivételt képez a 16. életévét betöltött, házasságot kötött kiskorú), illetve bírósági úton gondnokság alá helyezett személy nem végrendelkezhet.

Milyen formában végrendelkezhetünk?

A román polgári törvénykönyv a végrendelkezés három formáját ismeri el: saját kezüleg írt végrendelet, közokirati végrendelet, illetve kiváltságos végrendelet.

A saját kezüleg írt végrendelet a végrendelkezés legegyszerűbb formája; ahhoz, hogy érvényes legyen, formailag csupán egyetlen feltételt kell teljesíteni, mégpedig azt, hogy a teljes végrendelet keltezéssel és aláírással az örökhagyó keze által kell, hogy íródjon. Például egy géppel íródottt végrendelet nem lesz érvényes, akkor sem, ha a keltezés és az aláírás kézírással történt, illetve akkor sem, ha azt tanúk támasztják alá.

A végrendelkezés másik formája a közokirati végrendelet, amely közjegyző által a törvény értelmében hivatalosított végrendelet. A végrendelkezés ezen formája úgy történik, hogy az örökhagyó rendelkezéseit a közjegyző előtt tollba mondja, aki ezt lejegyzi, majd felolvassa vagy elolvasásra átadja. A felolvasást követően a rendelekezőnek nyilatkoznia kell, hogy az okirat utolsó akaratát fejezi ki.

Végezetül pedig vannak kiváltságos végrendeletek; ezek a rendelkezések olyan rendkívűli helyzetekben történnek, mint például járványok, katasztrófák, háborúk, amelyek katonai parancsnok, hajókapitány, egészségi intézmény vezetője előtt, két másik tanú jelenlétében történnek.

Előnyök és hátrányok

A kézzel írott végrendelet előnye az, hogy a végrendelkező azt bárhol, bármikor megírhatja. Alakisága könnyen betartható, ugyanis nem követel bonyolult formai követelményeket, továbbá bármikor egyszerűen visszavonható.

Hátránya viszont többek között az lehet, hogy ha az örökhagyó nem ismeri a törvény által megszabott formai követelményt, megtörténhet, hogy a végrendelet nem lesz érvényes. Továbbá, könnyen hamisítható, valamint, ha a végrendelet nincs biztonságban őrizve, rossz szándékú személyek megtalálhatják és megsemmisíthetik. Az is megtörténhet, hogy a rendelkezésben nem az örökhagyó valós akarata áll, mert az más befolyása alatt történt, amelyet utólag már egyáltalán nem vagy csak nehezen lehet bizonyítani.

Ezzel szemben, a közjegyző előtt íródott végrendeletnél biztosabbak lehetünk a végrendelet megfelelő megőrzésében, valamint az örökhagyó valós akaratának érvényesülésében. A közjegyző biztosít arról, hogy az örökhagyó megfelelő cselekvőképességgel rendelkezett, teljesülnek a formai követelmények, valamint egy hiteles közokirat magasabb bizonyítőerővel rendelkezik. Mindezekből kitűnik, hogy a végrendelet ajánlottabb és biztonságosabb formája a közjegyző előtti végrendelkezés.

A végrendelet visszavonása

A saját kezüleg írt végrendelet visszavonható annak megsemmisítésével, eltépésével vagy kitörlésével. Ha ezt más személy teszi, és az örökhagyónak erről tudomása volt, valamint volt lehetősége a végrendeletet újra megírni, ezt azonban mégsem tette meg, a visszavonás ugyanúgy érvényes.

Továbbá, a végrendelet visszavonható akkor is, amennyiben erről kifejezetten rendelkezik az örökhagyó egy későbbi végrendeletben, a törvény által előírt formában.

Amennyiben az örökhagyó később új végrendeletet fogalmaz meg, az nem érvényteleníti a korábbit; viszont abban az esetben, ha összeegyeztethetetlen rendelkezéseket tartalmaznak, a későbbi végrendelet érvényesül.

A végrendelet okafogyottá válhat, vagyis nem fejti ki a hatását, például, ha az örökös, akit megjelöl a végrendelet, már nincs életben az örökhagyó halálakor, ha az örökös érdemtelen, lemondott az örökségről, vagy a vagyontárgy, amelyről rendelkezett az örökhagyó, már nem létezik.

Mikor támadható meg a végrendelet?

A végrendelet megtámadható, amennyiben az örökhagyó a végrendelkezés pillanatában nem rendelkezett cselekvőképességgel, valamint, ha az nem volt ítélőképessége bírtokában és jognyilatkozata tévedés, megtévesztés vagy kényszer befolyása alatt történt. Továbbá a törvény előír olyan különös eseteket is, amikor megtámadható például az örökhagyót kezelő orvos, gyógyszerész, valamint a végrendeletet hitelesítő közjegyző javára rendelt hagyományok és örökössé nevezésük.

 Ugyancsak megtámadható az a kézzel írott végrendelet, amely nem felel meg a törvény által meghatározott alakiságnak.

Ha bármilyen jogi kérdése van, azt ingyen felteheti az egyesület oldalán, a jogaink.ro weboldalon.

Ez a jogi cikk megjelent a Szabadság regionális újságban is!

Szerző: Burca Mercédesz, jogász, a Jogaink Egyesület tagja

Legfrisebb bejegyzések

10 + 8 =

Share This